طراحی و مشاوره

امروزه با مشاهده در زمینه ارائه خدمات مهندسي ساختمان در کشور، کاستي ها و ايراداتي در اين زمينه مشاهده ميگردد که علاوه بر تضييع حقوق کارفرمايان، موجب ازدست دادن زمان و فرصت ها، بروز خسارات مالي، تنزل کيفيت، کاهش طول عمر ساختمان ها و در نهايت اتلاف منابع ملي ميگردد.

از عمده ترين آسيبها و ضعف هاي جاري ميتوان موارد ذيل را برشمرد:

  • فقدان يا عدم کفايت مطالعات امکان سنجي
  • عدم هماهنگي ميان بخش هاي معماري، سازه و تاسيسات
  • بهينه نبودن طرح ها به لحاظ اقتصادي
  • کافي نبودن نقشه ها و جزئيات ارائه شده يا تسلط نداشتن طراحان نسبت به مسائل اجرايي، عدم ارائه نقشه هاي عملياتي مناسب و در نتيجه تحميل دوباره کاري ها و مشکلات متعدد در اجراي پروژه ها.
  • ضعف مشاوره در خصوص انتخاب نوع سازه، مصالح و فن آوري هاي ساختماني با در نظر گرفتن شرايط روز صنعت ساختمان و کاهش پرت انرژي


روه مهندسی آرتمن با شناخت ضعف ها و بهره گيري از دانش متخصصين حرفه اي و تجربه مشاوران عالي اين صنعت ماموريت دارد با هم افزايي اين تجارب،تحليل و بروز رساني آن ها در بستر علمي و فني،خدمات مهندسي طراحي،نظارتي، مديريتي و مشاوره اي با رويکرد همه جانبه در راستاي بهبود اين صنعت ارائه نمايد.